Protestantse Kerk in Nederland
Gereformeerde Kerk Pernis
 
 
Beleidsplan gemeente Beleidsplan gemeente

Beleidsplan Gereformeerde Kerk te Pernis                2012 – 2017
 Kerkenraad.
 
Samenstelling
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:
Predikant
Vijf ouderlingen, waarvan drie wijkouderlingen, voorzitter en de scriba
Een ouderling kerkrentmeester (en een vervanger geen ambtsdrager)
Vijf diakenen
 
Werkwijze   
Taak kerkenraad:
Pastoraat en zaken die van belang zijn voor de gehele kerkenraad en besluiten die genomen moeten worden.
 
Moderamen behandelt de lopende zaken en ingekomen stukken; en wordt gevormd door:
Predikant
Voorzitter kerkenraad
Scriba
Voorzitter diaconie
Voorzitter kerkrentmeesters
 
Bij het breed moderamen is beleid en organisatie ondergebracht; en wordt gevormd door:
Moderamen
2 ouderlingen
2 diakenen
 
Het vergaderschema ziet er als volgt uit:
Het moderamen vergadert                             3x per jaar
Het breed moderamen vergadert                   3x per jaar
De voltallige kerkenraad vergadert               3x per jaar
 
Indien nodig komt het moderamen, breed moderamen en kerkenraad op afroep bijeen.
 
Doelstelling van de kerkenraad:
Eredienst
Viering van de kerkdienst op eigentijdse wijze.
Rekening houden met de schakeringen in geloofsbeleving.
De lofzang gaande houden en de huidige kwaliteit van eredienst.
 
Aandacht voor:
Pastoraat, jongeren en de doelgroep jongeren (25 - 45 jarigen).
Randkerkelijken.
 
Onderzoeken van samenwerking met andere kerken op gebied van:
Kerk in de samenleving.
Wat hebben wij mensen van buiten de kerk te bieden.
Aandacht aan projecten zoals ZWO (Roemenie) en Taizevieringen.
 
 Pastoraatsgroep.
 
Doelstelling: In zorg en pastoraat gebruik maken van talenten van anderen en elkaar verlichten.
Visie: Behouden van de huidige zorg en contacten.
Visie lange termijn: Jongerengroep proberen vast te houden.
 
Leden van de pastoraatsgroep bestaan uit:
Predikant
3 wijkouderlingen
3 wijkteamhoofden
2 pastoraalwerkers
De pastoraatsgroep geeft zelf de frequentie van het vergaderen aan.

Diaconie.
Doelstelling: Tijdens de vergaderingen komen de lopende zaken van de diaconie aan de orde.
 
De diaconie heeft verschillende taken met betrekking tot:
Werelddiaconaat/ZWO
Wijkwerk
GCW
WMO/Mantelzorg
Eredienst
Schrijfacties (advent, paasgroeten en Amnesty International)
Kledingacties
Vierkerkenoverleg
 
Uitgangspunt is om bij de diakenen een aantal gemeenteleden te hebben die taken op zich nemen, zoals collecteren e.d..
 
Leden van de  diaconie bestaan uit:
Voorzitter van de diaconie
Penningmeester
Secretaris
3 diakenen
Secretaris is op dit moment geen ambtsdrager maar gemeentelid.
De diaconie stelt zelf vergaderschema samen.
 
Wijkteams.
Doelstelling: Het omzien naar elkaar
Visie: Handhaven van wat nu al wordt gedaan door contactpersonen, wijkouderlingen en predikant.
 
Leden van de wijkteams zijn:
3 wijkteamhoofden
3 ouderlingen
2 pastoraalmedewerkers
Contactpersonen
Wijkteams stellen zelf vergaderschema samen.
College van Kerkrentmeesters.

Doelstelling:
Beheren en registreren kerkelijke geldstromen
Controle op/en onderhoud van de kerkelijke eigendommen, zoals gebouwen, inventaris en instrumenten.
Advies, gevraagd en ongevraagd, aan de kerkenraad
Periodiek overleg met werkgroepen over knelpunten.
 
Visie korte termijn:
Integreren van de taken, die nu nog vanuit het Jeugdgebouw plaatsvinden, in het Kerkgebouw.
 
Visie lange termijn:
Welke functie kan het kerkgebouw hebben binnen de samenleving van het dorp.
 
Leden van het College van Kerkrentmeesters zijn:
Voorzitter (tevens ouderling kerkrentmeester)
Secretaris
Penningmeester
5 leden
 
De taken van de leden zijn:
Bouwcommissie, contactpersoon kosters en vrijwilligers, contactpersoon technische installaties en vaste vrijwillige bijdrage.
Drie gemeenteleden verrichten ondersteunende taken binnen het College van Kerkrentmeesters.
 
De kerkrentmeesters stellen zelf vergaderschema vast.
 
Toerustingscommissie.
Doelstelling:
Meest waardevol dat er iets te leren valt: Leerhuisbijeenkomsten en thema avonden.
 
Visie:
Vasthouden aan wat we nu ook hebben zoals: een jaarthema en leerhuizen.
Samenwerking met andere kerken: Het organiseren van gezamenlijke leerhuizen.
Misschien een interkerkelijke toerustingscommissie.
 
De toerustingscommissie  bestaat uit:
Predikant
4 gemeenteleden
Toerustingscommissie stelt zelf vergaderschema samen.
 
Commissie Bijzondere Diensten.
 De Commissie Bijzondere Diensten bestaat uit:
Predikant en een aantal gemeenteleden.
 
Doelstelling
Het gezamenlijk voorbereiden van bijzondere diensten, zoals de startzondag.
 
Kindernevendienst.
 De kindernevendienstcommissie bestaat uit een aantal gemeenteleden.
 
Doelstelling
De kindernevendienst is onderdeel van de zondagse kerkdiensten, bedoeld voor de jeugd van 4 tot 12 jaar. Het doel is kinderen vertrouwd te maken met de Bijbelse verhalen, door het behandelen in voor kinderen en jongeren begrijpelijke taal van een onderwerp dat te maken heeft met de bijbel of de kerk.
 

terug
 
 
 
 

koffie-ochtend.
datum en tijdstip 20-11-2017 om 10:00h
meer details

Ouderenmiddag
datum en tijdstip 23-11-2017 om 12:00h
meer details

 
Ineke Pieters

 
Sander v.d.Kaaij

 
Gerard Verweij

 
Cor de Haan

meer
 
Predikante ds.C.H.A.Bartelink-v.d.Dool

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.