Protestantse Kerk in Nederland
Gereformeerde Kerk Pernis
 
 
Beleidsplan gemeente Beleidsplan gemeente

Beleidsplan Gereformeerde Kerk te Pernis                2017 – 2018
 
Kerkenraad. 
Samenstelling
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:
 • Predikant
 • Vijf ouderlingen, waaronder de scriba
 • Een ouderling kerkrentmeester (tevens voorzitter)
 • Vier diakenen
Werkwijze   
Taak kerkenraad:
Pastoraat en zaken die van belang zijn voor de gehele kerkenraad en besluiten die genomen moeten worden.
 
Moderamen behandelt de lopende zaken en ingekomen stukken; en wordt gevormd door:
 • Predikant
 • Voorzitter kerkenraad, tevens voorzitter kerkrentmeesters
 • Scriba
 • Voorzitter diaconie
 •  Ouderling 
Het vergaderschema ziet er als volgt uit:
Het moderamen vergadert                              wanneer nodig
De voltallige kerkenraad vergadert                4x per jaar
 
Indien nodig komt het moderamen en/of de kerkenraad op afroep bijeen.
 
Doelstelling van de kerkenraad:
Eredienst

Viering van de kerkdienst op eigentijdse wijze.
Rekening houden met de schakeringen in geloofsbeleving.
De lofzang gaande houden en de huidige kwaliteit van eredienst.
 
Aandacht voor:
Pastoraat, jongeren en de doelgroep jongeren (25 - 45 jarigen).
Randkerkelijken.
 
Onderzoeken van samenwerking met andere kerken op gebied van:
Kerk in de samenleving.
Wat hebben wij mensen van buiten de kerk te bieden.
Aandacht aan projecten zoals ZWO,  Roemeniereis en –acties, Voedselbank, Budgetmaatjes, Toerusting, Bijbelquiz, Jeugdwerk.
 
Pastoraatsgroep. 
Doelstelling: het onderhouden van contacten met alle leden die tot de gemeente behoren, zeker als er zorgen zijn. Gebruik maken van elkaars talenten en zo de taken niet te zwaar maken.
Visie op korte termijn: de uitgezette lijnen proberen vast te houden ondanks het feit dat de gemeente kleiner wordt en de gemiddelde leeftijd stijgt.
Visie lange termijn: doorgaan met het uitzetten van lijnen buiten de gemeente, om te laten zien dat we als kerk boodschap hebben aan waar we ons bevinden.

De pastoraatsgroep komt 4x per jaar bij elkaar.
 
De pastoraatsgroep bestaat uit:
  1     Predikant
  2     3 wijkouderlingen
  3     3 wijkteamhoofden
  4     2 pastoraalwerkers
 
Diaconie.
Doelstelling: Ondersteuning bieden aan een ieder, kerkelijk en niet-kerkelijk en waar ook ter wereld, die hulp nodig heeft, zowel materieel als immaterieel. Dit zal veelal indirect gebeuren door participatie en/of ondersteuning van projecten, stichtingen etc.
 
De diaconie heeft verschillende taken met betrekking tot:
Werelddiaconaat/ZWO
Binnenlands diaconaat
Wijkwerk
Samen 010
WMO/Mantelzorg
Eredienst
Schrijfacties (advent, paasgroeten en Amnesty International)
Kledingacties
Kerktelefoon
 
Uitgangspunt is om bij de diakenen een aantal gemeenteleden te hebben die taken op zich nemen, zoals collecteren e.d..
 
De diaconie bestaat uit:
 1. Voorzitter van de diaconie, tevens penningmeester
 2. Secretaris
 3. Notulist
 4. 3 diakenen
Notulist is op dit moment geen ambtsdrager maar gemeentelid.
De diaconie stelt zelf vergaderschema samen.
 
Wijkteams.
Doelstelling: Het omzien naar elkaar
Visie: Handhaven van wat nu al wordt gedaan door contactpersonen, wijkouderlingen en predikant.
 
Leden van de wijkteams zijn:
 1. 3 wijkteamhoofden
 2. 3 ouderlingen
 3. 2 pastoraalmedewerkers
 4. Contactpersonen
Wijkteams stellen zelf vergaderschema samen. 
 
College van Kerkrentmeesters. 
Doelstelling:
 1. Beheren en registreren kerkelijke geldstromen
 2. Controle op/en onderhoud van de kerkelijke eigendommen, zoals kerkgebouw, inventaris en instrumenten.
 3. Advies, gevraagd en ongevraagd, aan de kerkenraad
 4. Periodiek overleg met werkgroepen over knelpunten. 
Visie
Welke functie kan het kerkgebouw hebben binnen de samenleving van het dorp.
 
Leden van het College van Kerkrentmeesters zijn:
 1. Voorzitter (tevens ouderling kerkrentmeester)
 2. Secretaris
 3. Penningmeester
 4. 5 leden 
Verantwoordelijkheden en  taken van de leden zijn:
Bouwcommissie, contactpersoon kosters en vrijwilligers, contactpersoon technische installaties, financiële administratie en vaste vrijwillige bijdrage, ledenadministratie en kerkblad.
Diverse gemeenteleden verrichten ondersteunende taken binnen het College van Kerkrentmeesters.
 
De kerkrentmeesters stellen zelf vergaderschema vast.
 
Toerusting. 
Doelstelling:
Meest waardevol dat er iets te leren valt: Leerhuisbijeenkomsten en thema avonden.
 
Visie:
Samenwerking met andere kerken: Het organiseren van gezamenlijke leerhuizen.
Toerusting valt onder de verantwoordelijk van de kerkenraad.
Misschien een interkerkelijke toerustingscommissie.
 
Commissie Bijzondere Diensten. 
De Commissie Bijzondere Diensten bestaat uit:
Predikant en een aantal gemeenteleden.
 
Doelstelling
Het gezamenlijk voorbereiden van bijzondere diensten, zoals de startzondag.
 
Kindernevendienst. 
Kindernevendienst wordt gehouden naar behoefte.
 
Doelstelling
De kindernevendienst is onderdeel van de zondagse kerkdiensten, bedoeld voor de jeugd van 4 tot 12 jaar. Het doel is kinderen vertrouwd te maken met de Bijbelse verhalen, door het behandelen in voor kinderen en jongeren begrijpelijke taal van een onderwerp dat te maken heeft met de bijbel of de kerk.
 

terug
 
 
 
 

5e zondag van de zomer
datum en tijdstip 22-07-2018 om 09:30h
Gezamenlijke dienst in de Hervormde Kerk
meer details

Koffieochtend.
datum en tijdstip 23-07-2018 om 10:00h
meer details

Uitzending kerkradio
datum en tijdstip 26-07-2018 om 19:00h
meer details

 
Predikante ds.C.H.A.Bartelink-v.d.Dool

 
Ineke Pieters

 
Gerard Verweij

 
Sander v.d.Kaaij

 
Cor de Haan

meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.