Protestantse Kerk in Nederland
Gereformeerde Kerk Pernis
 
 
Beleidsplan gemeente

Kerkinterieur.
Beleidsplan gemeente
BELEIDSPLAN 2019 – 2023
EBEN-HAËZERKERK  -  Gereformeerde kerk te Pernis  
  
De Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland vraagt van iedere plaatselijke gemeente een beleidsplan. Het is goed om regelmatig na te denken over wat voor gemeente wij zijn en wat wij als gemeente willen.
 
Dit nieuwe beleidsplan volgt het oude plan op.
Op verzoek van de kerkenraad is een nieuwe opzet gemaakt. Deze opzet is besproken in de kerkenraad, waar nodig aangepast en gecommuniceerd met de gemeente. Het plan is door de kerkenraad vastgesteld voor een periode van vijf jaar.
 
VASTSTELLING 
Dit beleidsplan is vastgesteld in de kerkenraadsvergadering van 12 november 2018 en is vanaf 01 januari 2019 geldig.  Na vijf jaar wordt dit beleidsplan geactualiseerd, herzien en opnieuw vastgesteld. Indien noodzakelijk kan ook tussentijds een herziening plaatsvinden. 
Getekend te Pernis, 12 november 2018
 
Voorzitter: A. Bergwerff       
Scriba: P. Keemink
 
Onze missie
Wij willen
 • Een gemeente zijn die open is en gastvrij.
 • Een gemeente zijn waarin gemeenteleden oud èn jong zich veilig voelen.
 • Een gemeente zijn die barmhartig is en opkomt voor gerechtigheid.
   
  Als gastvrije kerk
 • Openheid, ruimte voor uiteenlopende meningen, opvattingen en geloofsbelevingen binnen de christelijke traditie.
 • Goede sfeer, betrokkenheid en verdraagzaamheid.
 • Pastoraat is een opdracht van de hele gemeente.

Door het vieren

 • Samen bidden, zingen en belijden, dienst van het Woord en viering van de sacramenten.
 • Zorg voor liturgie en verscheidenheid. 
 • Door het dienen
 • Zorg voor en omzien naar elkaar binnen onze gemeente, maar ook daarbuiten.
 • Steun verlenen waar nood is; wereldwijd, maar ook dichtbij.

Kerkenraad

Samenstelling
De kerkenraad bestaat uit de volgende ambtsdragers:
Predikant, ouderlingen, ouderling kerkrentmeester, diakenen - waarvan 1 diaconale rentmeester.

Werkwijze
Taak kerkenraad
De voornaamste taak van de kerkenraad is het leiding geven aan de gemeente, zoals staat omschreven in de Kerkorde: Ordinantie 4, artikel 6 t/m 13.
Daarbij gaat het om:
 • de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten;
 • het leiding geven aan de opbouw van de gemeente in de wereld;
 • de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming;
 • het vaststellen van het beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente;
 • het opzicht over de leden van de gemeente voor zover hem dat door de orde van de kerk is opgedragen;
 • de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente;
 • het bevorderen ter plaatse van de gemeenschap van de kerken;
 • het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld;
 • het vaststellen van de regelingen ten behoeve van het leven en werken van de gemeente;
 • het verrichten van alles wat verder naar de orde van de kerk van hem wordt gevraagd.
 
Het dagelijks bestuur behandelt de lopende zaken en ingekomen stukken; en wordt gevormd door:
Predikant, voorzitter kerkenraad, scriba, voorzitter diaconie, ouderling kerkrentmeester.
 
Het vergaderschema ziet er als volgt uit
Het dagelijks bestuur vergadert                     wanneer nodig
De voltallige kerkenraad vergadert                4x per jaar
 
Indien nodig komt de kerkenraad op afroep in een extra vergadering bijeen.
 
Doelstelling van de kerkenraad
Visie en beleid
Voor zover (financieel) verantwoord, zolang mogelijk de huidige predikantsplaats (50%) behouden.
Waar mogelijk samenwerking met andere kerken.
 
Eredienst
Viering van de kerkdienst op eigentijdse wijze.
Rekening houden met de schakeringen in geloofsbeleving.
De lofzang gaande houden en de huidige kwaliteit van eredienst.
 
Aandacht voor
Pastoraat (waaronder ondersteuning ambtsdragers).
Randkerkelijken.
 
Onderzoeken van samenwerking met andere kerken op gebied van
Samengaan
Kerk in de samenleving.
Wat hebben wij mensen van buiten de kerk te bieden.
 
Pastoraatsgroep
Definitie
Pastoraat is vooral omzien naar elkaar, elkaar niet vergeten en soms gewoon eens even naar iemand vragen.

Doelstelling
Het onderhouden van contacten met alle leden die tot de gemeente behoren, zeker als er zorgen zijn. Gebruik maken van elkaars talenten en zo de taken niet te zwaar te maken.

Huidige situatie
Onze gemeente neemt af in aantal leden. Tegelijkertijd neemt de gemiddelde leeftijd toe. Er zijn minder mensen voor bezoekwerk beschikbaar dan in de periode van het vorige beleidsplan, maar veel pastoraat gebeurt er onderling, zonder dat ‘de kerk’ dat weet.
De predikant doet het nodige aan bezoekwerk, het is goed te bedenken dat zij ook een periode intensiever met iemand optrekt, maar dat dit ook weer stopt.
Er mag altijd om bezoek gevraagd worden! Dat kan als er nood is in de familie, of om samen te delen van geloofsvragen die boven komen.
 
Visie korte termijn
De uitgezette lijnen proberen vast te houden, ondanks het feit dat de gemeente kleiner wordt en de gemiddelde leeftijd stijgt.

Visie lange termijn
Doorgaan met het uitzetten van lijnen buiten de gemeente, om te laten zien dat we als kerk boodschap hebben aan waar we ons bevinden.

Leden van de pastoraatsgroep bestaan uit
Predikant, wijkouderlingen, wijkcoördinatoren, pastoraalwerkers.
 
Vergaderingen
De pastoraatsgroep komt 3x per jaar bij elkaar.

Wijkteams
 Doelstelling
Het omzien naar elkaar.

Huidige situatie
 • Omzien naar elkaar krijgt onder andere gestalte tijdens het koffiedrinken na de dienst, omdat daar regelmatig signalen uit de hele gemeente worden gedeeld, waarop dan in de week kan worden ingespeeld. Dit gebeurt ook bij de jaarlijkse gemeentemiddag waarop we met elkaar eten.
 • We willen elkaar niet vergeten en ook niet loslaten, daarom laten we het oude systeem, dat er zoveel mogelijk gemeenteleden gekoppeld zijn aan een bezoekmedewerker nog niet los. We zijn echter een ouder wordende gemeente en door het afnemen van het aantal bezoekmedewerkers loopt het aantal ‘niet toegewezen leden’ wel steeds meer op.
 • We blijven daarom het belang onderstrepen dat mensen zelf om bezoek mogen vragen. Dit omdat ieders omstandigheden kunnen veranderen. Dat geldt zeker ook voor mensen die nu zeggen dat ze geen behoefte hebben aan bezoek.
  Bezoek kan worden aangevraagd bij de wijkcoördinator of de predikant. Dit kan door de persoon zelf, of door iemand die bij deze persoon betrokken is.
 • Aan moeilijke situaties besteden we extra aandacht.
 • We doen wat op ons pad komt, maar beseffen ook dat we niet alles kunnen.
 • Inspelen op situaties die buiten onze gemeente, maar wel binnen Pernis plaatsvinden.
   
Visie
Handhaven van de huidige situatie door het omzien naar elkaar steeds gestalte te blijven geven, ook als de gemiddelde leeftijd nog verder toeneemt.
Onderzoeken of het mogelijk is jongere dorpsgenoten te betrekken bij het omzien naar elkaar.
 
Leden van de wijkteams zijn
Wijkcoördinatoren, ouderlingen, pastoraalmedewerkers, bezoekmedewerkers.       
 
Vergaderingen
Bezoekmedewerkers bezoeken indien gewenst een pastoraatsvergadering.

Diaconie
De diaconie heeft een eigen beleidsplan, hieronder verkort weergegeven.

Doelstelling
Ondersteuning bieden aan een ieder, kerkelijk en niet-kerkelijk en waar ook ter wereld, die hulp nodig heeft, zowel materieel als immaterieel. Dit zal veelal indirect gebeuren door participatie en/of ondersteuning van projecten, stichtingen enz.
 
De diaconie heeft aandacht voor diverse taken zoals
 • werelddiaconaat/ZWO
 • binnenlands diaconaat
 • kerk in Actie
 • wijkwerk
 • samen 010
 • welzijn (in samenwerking met zusterkerken en gemeentelijke instanties Pernis)
 • eredienst
 • schrijfacties (advent, paasgroeten, Amnesty International)
 • kledingacties (Roemeniëreis)
 • kerktelefoon
 • enz.
   
  Visie
  Het voortdurend ontwikkelen van mogelijkheden om aan de genoemde doelstelling en taken te kunnen blijven voldoen.
   
  Leden van de diaconie bestaan uit
 • voorzitter
 • penningmeester
 • secretaris
 • overige diakenen
  Daarnaast zijn er nog een aantal diaconale ondersteuners die bepaalde diaconale taken op zich nemen, waaronder de notulist.
  De diaconie stelt zelf het vergaderschema samen en vergadert +/- 6x per jaar.
   
   
College van Kerkrentmeesters
 
Het College van kerkrentmeesters heeft als belangrijkste taak het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden.
De verantwoordelijkheid hierover heeft de kerkenraad aan het college gedelegeerd.
Het college heeft, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken. 
 
Het college vertrouwt erop, dat ook de leden van de kerk financieel hun verantwoording beseffen.
De inkomsten zijn voor het grootste deel afkomstig uit levend geld en worden verkregen uit collecten, vrijwillige bijdragen, giften en legaten. De uitgaven bestaan uit salarissen, onderhoud en verwarming van het kerkgebouw, kosten eredienst en pastoraat, ledenadministratie enz.
De inkomsten uit levend geld zijn onmisbaar, omdat onze gemeente bijna geen bezittingen heeft.
Onderhoud kerkgebouw en orgel wordt zoveel mogelijk door vrijwilligers gedaan. Ook de functie van koster wordt ingevuld door een groep vrijwilligers.
 
Visie/beleid
 • In overleg met de kerkenraad: zo lang mogelijk de huidige predikantsplaats (50%) behouden en behouden van kwaliteit bij het organistenteam. Waar mogelijk samenwerking met de andere kerken in Pernis.
 • Onderzoeken welke functie het kerkgebouw nog meer kan bieden binnen de samenleving van het dorp, anders dan bij de eredienst.
 • Gebruik te maken van de moderne communicatiemiddelen, waardoor er een eigentijdse manier van werken ontstaat. Zo kan er veel gedaan worden door de kleiner wordende groep vrijwilligers.
 
Leden van het College van Kerkrentmeesters
 • voorzitter (ouderling-kerkrentmeester)
 • secretaris
 • penningmeester
 • overige leden
   
  Het college van kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Tenminste een van de leden is ouderling-kerkrentmeester.
  Met het oog op de taak van kerkrentmeester zijn ouderling-kerkrentmeesters vrijgesteld van het toerusten van de gemeente tot het vervullen van haar pastorale en missionaire roeping.
 
Doelstelling, verantwoordelijkheden en taken van de leden zijn
 1. het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening
 2. het zorgdragen voor de geldwerving
 3. het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente
 4. het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente
 5. het beheren van de financiën van de gemeente; het college draagt er zorg voor dat de boekhouding en het middelenbeheer niet in één hand zijn
 6. het beheren van de verzekeringspolissen
 7. het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever
 8. periodiek overleg met werkgroepen
 9. het bijhouden van het ledenregister van de gemeente, het belijdenisboek en het trouwboek
 10. het beheren van de archieven van de gemeente
 11. het gevraagd en ongevraagd adviseren van de kerkenraad
 12. De volgende rechtshandelingen behoeven vooraf de instemming van de kerkenraad:
 • het verkrijgen, bouwen, ingrijpend verbouwen, uitbreiden of restaureren, verhuren, bezwaren, verkopen of op andere wijze vervreemden en afbreken van een gebouw of een orgel, beide in gebruik ten behoeve van de eredienst of anderszins van belang voor het leven en werken van de gemeente
 • het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien
 • het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde
 • het oprichten van of deelnemen aan een stichting
 • het voeren van processen voor de overheidsrechter en het aangaan van overeenkomsten om geschillen op een andere wijze tot een oplossing te brengen 
Toerusting
Doelstelling
Meest waardevol dat er iets te leren valt: leerhuisbijeenkomsten en thema avonden.
 
Visie:
Samenwerking met andere kerken: Het organiseren van gezamenlijke leerhuizen.
Toerusting valt onder de verantwoordelijk van de kerkenraad.
Streven naar een interkerkelijke toerustingscommissie.
  
Commissie Bijzondere Diensten.
 De Commissie Bijzondere Diensten bestaat uit
Predikant en een aantal gemeenteleden.
 
Doelstelling
Het gezamenlijk voorbereiden van bijzondere diensten, zoals:
 • Pasen
 • Startzondag
 • Eeuwigheidszondag
 • Kerst
 Kindernevendienst
 Kindernevendienst wordt gehouden naar behoefte.
 
Doelstelling
De kindernevendienst is onderdeel van de zondagse kerkdiensten, bedoeld voor de jeugd van 4 tot 12 jaar. Het doel is kinderen vertrouwd te maken met de Bijbelse verhalen, door het behandelen in voor kinderen en jongeren begrijpelijke taal van een onderwerp dat te maken heeft met de bijbel of de kerk.
  
Privacy
Voor gerechtvaardigde activiteiten en met passende waarborgen mogen kerken gegevens verwerken van hun leden, voormalige leden en personen die vanwege doeleinden van de kerk regelmatig contact met haar onderhouden (meelevenden e.d.) en wel voor binnenkerkelijk gebruik. Voor binnenkerkelijk gebruik is dan geen toestemming meer nodig van betrokkenen.
Voor wat naar buiten gaat gelden andere regels, meer hierover is te lezen in de privacyverklaring.
 
terug
 
 
 
 

RockSolid
datum en tijdstip 02-06-2023 om 19:32h
meer details

Ontspanningsmiddag
datum en tijdstip 03-06-2023 om 14:30h
meer details

Trinitatis
datum en tijdstip 04-06-2023 om 09:30h
Gezamenlijke dienst in de Eben-Haëzerkerk
meer details

2e Kans winkel
datum en tijdstip 05-06-2023 om 09:00h
meer details

Breien voor Roemenië.
datum en tijdstip 05-06-2023 om 10:00h
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 06-06-2023 om 14:30h
meer details

 
Ds. P. van Wijk

 
Marco 't Hart

 
Ineke Pieters

 
Gerard Verweij

 
Joost de Nooijer

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.