Protestantse Kerk in Nederland
Gereformeerde Kerk Pernis
 
 
Privacyverklaring gemeente en diakonie. Privacyverklaring gemeente en diakonie.
Privacyverklaring gemeente en diaconie van de
Eben-Haëzerkerk - Gereformeerde kerk te Pernis
 
 1. ALGEMEEN
   
  Voorafgaand
   
  De bescherming van de privacy is in verschillende wetten en verdragen geregeld. De belangrijkste wet op dit gebied is de Wet Bescherming Persoonsgegevens, in het dagelijks leven ook wel 'privacywet' genoemd. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan een persoon kan worden geïdentificeerd. Zoals naam- en adresgegevens, maar ook e-mailadressen, (pas)foto's, etc. Daarnaast zijn er nog bijzondere persoonsgegevens. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan gegevens over gezondheid. De kerk heeft met al dit soort persoonsgegevens te maken. 
   
  De Gereformeerde Kerk te Pernis communiceert binnen en buiten de kerkelijke gemeente met diverse middelen. Een deel daarvan is specifiek ledengericht, een ander deel is dat niet. Aan de communicatie zitten privacy aspecten. Om op een goede manier invulling te kunnen geven aan de communicatie en de privacy daarbij te waarborgen is een “Privacyverklaring” opgesteld.
   
  Het gebruik van communicatiemiddelen heeft tot doel:
 • Gemeenteleden directer bij de gemeente te betrekken door het verstrekken van informatie over diensten of activiteiten. Het gaat hier zowel over mensen die direct  deelnemen als over mensen die door omstandigheden niet fysiek aanwezig kunnen zijn.
 • Mede invulling geven aan zorg voor elkaar door elkaar te informeren over het wel en wee van gemeenteleden.
 • Personen buiten de gemeente te informeren over onze gemeente en ons christelijk geloof.
   
  Wanneer het over personen gaat moet rekening worden gehouden met privacy-aspecten. Daarbij wordt een verschil gemaakt tussen algemeen toegankelijke informatie en alleen voor leden toegankelijke informatie.
   
Uw rechten
 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming geven betrokkenen de volgende rechten:
 • Het recht op dataportabiliteit.
  Het recht om uw eigen persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming of vanwege de uitvoering van een overeenkomst in een digitaal gangbaar en leesbaar formaat te ontvangen en/of te verstrekken aan een andere partij.
 • Het recht op vergetelheid.
  Het recht om ‘vergeten’ te worden. Uitschrijving uit de kerk is mogelijk en de gemeente moet voldoen aan uw verzoek om vergeten te worden voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich daar niet tegen verzetten.
 • Recht op inzage.
  Het recht van mensen om hun persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien.
 • Recht op rectificatie en aanvulling.
  Het recht om de persoonsgegevens die van u worden verwerkt te wijzigen. Gegevens kunnen worden gewijzigd indien men van mening is dat deze niet kloppen, voor zover de belangen van anderen of de legitieme belangen van de kerk zich hiertegen niet verzetten.
 • Het recht op beperking van de verwerking:
  Het recht om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.
  Oftewel: het recht op een menselijke blik bij besluiten. Bij besluiten gaat het om besluitvorming die rechtsgevolgen kan hebben of de betrokkene in zijn/haar aanmerkelijk belang treffen.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
Het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Om ervoor te zorgen dat er passende en organisatorische maatregelen worden genomen om aan de privacy-regels te voldoen heeft de gemeente de coördinatie van die waarborgen belegd bij de kerkenraad.
 
Voor een verzoek met betrekking tot één van de bovenstaande rechten neemt u contact op met de gemeente via de kerkenraad, emailadres: scriba@eben-haezer-pernis.nl .
De gemeente zal vervolgens uw verzoek behandelen. De wet vereist dat de gemeente eerst moet vaststellen of u daadwerkelijk bent wie u zegt dat u bent en of het recht waarop u zich beroept wel van toepassing is. Indien dat zo is heeft de gemeente een maand vanaf uw verzoek om aan uw verzoek te voldoen, tenzij de omstandigheden nopen tot een verlenging van de termijn tot maximaal drie maanden. Bij een dergelijke verlenging zult u een met redenen omklede verklaring daarover krijgen. De gemeente zal vervolgens zo goed mogelijk aan uw verzoek voldoen. Bij het voldoen aan uw verzoek moet de gemeente rekening houden met de privacy-rechten van anderen en het gerechtvaardigd belang en de gerechtvaardigde activiteiten van de kerk.
 
Voor uitschrijving als lid van de kerk vereist de kerkorde dat u een uitdrukkelijk verzoek richt aan de plaatselijke kerkenraad.
 
Algemene maatregelen ter bescherming van persoonsgegevens
 
U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt onze gemeente ervoor dat uw privacyrechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels standaard toe te passen. Binnen de kerk is eenieder die op basis van zijn kerkelijke functie gegevens ontvangt op grond van ordinantie 4-2 tot geheimhouding verplicht. Deze geheimhoudingsplicht blijft bestaan nadat hun ambt, dienst, functie of taak is beëindigd. Om op een veilige en bewuste manier om te gaan met persoonsgegevens heeft de gemeente diverse beleidsmatige maatregelen getroffen.
 
 1. Uitgangspunt is dat in de diverse uitingen de privacy van personen binnen en buiten de gemeente gerespecteerd wordt. 
 2. Personen die in geschreven-, audio- of visuele uitingen herkenbaar zijn, hebben het recht om deze uitingen te laten verwijderen. Hiervoor kan men terecht bij de redactie of scriba; voor contactgegevens zie het kerkblad, de website en/of gemeentegids.
 3. Publicatie van persoonsgerichte informatie geschiedt alleen na toestemming van betreffende personen. Daarbij kunnen verschillen gemaakt worden voor wat betreft de diverse vormen van publiceren.  
   
 
Publicatievormen
 
Gemeentegids
 
 1. Een gemeentegids wordt uitsluitend verspreid onder gemeenteleden en direct belanghebbenden.
  Voor het vermelden van gegevens van gemeenteleden in de gemeentegids is toestemming vereist van de betrokkenen.


  Kerkblad
   
 2. Het kerkblad is in onze gemeente uitsluitend bedoeld voor gebruik door gemeenteleden en direct belanghebbenden.
 3. Privacygevoelige informatie mag vanwege het besloten karakter van het kerkblad daarin opgenomen worden.   
 4. Gemeenteleden kunnen ervoor kiezen privacygevoelige informatie wel of niet in het kerkblad te laten plaatsen. Privacygevoelige informatie heeft betrekking op het volgende:
  a. Geboorte, ziekte en overlijden, huwelijksjubilea en verjaardagen van ouderen.

  b. Nieuw ingekomen, verhuizing, vertrek, onttrekking.
  c. Doop, belijdenis en huwelijk.

  d. Vakanties.
   
  (Wekelijkse) nieuwsbrief
  Van de nieuwsbrief wordt nog geen gebruik gemaakt.
 5. De nieuwsbrief is voorzien als optie voor een nieuw publicatiebeleid. De nieuwsbrief is evenals het kerkblad uitsluitend bedoeld voor gebruik door gemeenteleden en direct belanghebbenden.
 6. Privacy gevoelige informatie mag vanwege het besloten karakter van de nieuwsbrief daarin opgenomen worden, zoals doop, belijdenis en huwelijk. Dit vindt plaats in een officiële kerkdienst en kan daarom gepubliceerd worden. Naar de huidige wettelijke maatstaven is dat te verantwoorden indien die nieuwsbrieven alleen intern, binnen de gemeente, zijn verspreid.
   
  Website
   
 7. De website maakt gebruik van cookies om de website goed te laten functioneren en het gebruik van de website te kunnen analyseren.
 8. Webpublicaties worden beheerd door de webredactie. De webredactie beoordeelt of ingezonden bijdragen al dan niet gepubliceerd worden en heeft het recht om deze bijdragen aan te passen, al dan niet in overleg met de inzenders. 
 9. Eén van de belangrijkste bronnen van de website is het kerkblad.
 10. Bij het plaatsen van ingezonden foto’s dient vooraf rekening gehouden te worden met privacy aspecten.
   
  Kerkomroep.nl
   
 11. Kerkomroep.nl faciliteert het doorgeven van audio- en videostreams. Kerkomroep.nl is door iedereen te ontvangen. Onze gemeente maakt nog geen gebruik van videostreams. Bij het aanbieden van audiostreams dient vooraf rekening gehouden te worden met privacy aspecten.
   
  Audio/video streaming
   
 12. Van videostreaming wordt nog geen gebruik gemaakt. Videostreaming is voorzien als optie voor een nieuw publicatiebeleid.
 13. Tijdens activiteiten en kerkdiensten kunnen audiostreams gemaakt worden. Deze opnames zijn vervolgens te beluisteren via internet georiënteerde middelen. Live streaming vergt bijzondere voorbereiding teneinde de privacy te waarborgen.
 14. De uitzendingen van de kerkdiensten bevatten geluid.
 15. De opnames dienen voor mensen die niet naar de kerk kunnen komen vanwege de gezondheid of andere redenen. Ook kunnen mensen vanuit hun vakantieadres meekijken en luisteren met de eigen gemeente. Bijzondere diensten (bijv. belijdenis of dopen) kunnen bewaard worden.
 16. Het vastleggen van kerkdiensten en activiteiten door middel van video voor gebruik op verschillende communicatiemiddelen dient, bijvoorbeeld door middel van borden, aangekondigd te worden
 17. Live streams betreffen een integrale opname van de betrokken dienst. Bij de afkondigingen en de voorbeden dient de kerkenraad zich er rekenschap van te geven dat ook hier de privacy van de genoemde personen in het geding kan zijn. 
 18. De preekvoorziener informeert gastpredikanten van te voren dat de dienst met audio/videostreaming uitgezonden wordt.
 19. Koren en andere uitvoerenden in een kerkdienst dienen vooraf op de uitzending te worden gewezen.
 20. De kerkenraad informeert eenmalig de bij de dienst betrokken personen (ambtsdragers, lectoren, organisten, etc.), waarna men met eventuele persoonlijke kanttekeningen rekening houdt.
 21. De predikant/ambtsdrager informeert bij bijzondere diensten zoals dopen, belijdenis en uitvaart de direct betrokkenen.
 22. Predikanten hebben het auteursrecht van de door hen uitgesproken preken. 
 23. In geval dat er op basis van dit protocol een gerechtvaardigd verzoek is tot verwijdering, betekent dit dat de opname in zijn geheel verwijderd wordt.
   
  Publicatie van foto’s
   
 24. Tijdens kerkdiensten, activiteiten maar ook ten behoeve van het voorstellen van personen, kunnen foto’s gemaakt worden.
 25. Bij publicatie van foto’s van personen dient toestemming gevraagd te worden aan desbetreffende personen (c.q. familie in het kader van een in memoriam). Daarbij dient aangegeven te worden welk medium/welke media gebruikt worden.
 26. Bij activiteiten door kleine groepen zal eveneens toestemming aan de leden van de groep gevraagd worden. 
 27. Bij grote activiteiten en kerkdiensten waarbij gefotografeerd wordt, dient dit aangegeven te worden. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van borden. 
 28. Maken van foto’s tijdens bijvoorbeeld dopen is toegestaan mits daarbij geen close ups gemaakt worden van derden tenzij daarvoor toestemming is verleend.
   
  Privacy versus vrije nieuwsgaring; juridische aspecten
   
 29. In de ogen van de wet is men journalist als men informatie, meningen of ideeën aan het publiek bekend maakt. Dat geldt ongeacht of men amateur of professional is. Dit is ook van toepassing als men niet voor een massamedium zoals kranten, televisie of radio werkt. Ook als burger met een persoonlijke website kan men dus journalist zijn.
 30. Hoofdregel bij filmen en fotograferen op de openbare weg is dat dit mag, omdat dat valt onder de vrijheid van informatiegaring - een onderdeel van de vrijheid van meningsuiting. Gebruikt men een aangebrachte camera (bv. een camera ten behoeve van het opnemen van kerkdiensten), dan moet men mensen daarvoor waarschuwen voordat ze in beeld zijn. Bij een met de hand vastgehouden camera hoeft dat niet.
 31. Een kerk is openbaar. Echter toch is cameratoezicht of opnemen van geluid niet zomaar toegestaan. Kerken en andere gebouwen bestemd voor het belijden van godsdienst en levensovertuiging zijn wellicht naar hun aard aan te merken als openbare plaatsen, maar zijn om redenen van bescherming van de uitoefening van godsdienst of levensovertuiging uitgesloten. De gedachte hierachter is dat de vrijheid van godsdienst met zich meebrengt dat wie zijn godsdienst wil uitoefenen, dat in privacy moet kunnen doen. Daarom moeten gebedsruimten en kerken en dergelijke worden behandeld als besloten, zelfs als je ze volgens de hoofdregel als openbaar zou kunnen beschouwen.
 32. Een kerktelefoon die puur de voorganger opneemt, is niet echt een probleem. Deze weet ervan en kan ervoor kiezen hier wel of niet aan mee te werken. En een microfoon die ook het gezang van de gemeente opneemt, lijkt ook toegestaan: dat zijn geen privéconversaties. Bovendien kan men aan dat gezang niet horen wie het is, zodat de privacy gewaarborgd zou moeten zijn.
 33. Een camera die ronddraait over de kerkbanken en zo mensen individueel herkenbaar in beeld brengt is op zich wel toegestaan mits dit zeer duidelijk kenbaar wordt gemaakt. Het segment banken/stoelen waar dat gebeurt moet dan apart gemarkeerd zijn.
 34. De mensen die men filmt, hebben wel portretrecht. Dat wil zeggen dat als er een redelijk belang tegen publicatie is, men het filmpje (of de foto) niet zomaar mag publiceren. Het wil niet zeggen dat ze het filmen of fotograferen zelf al mogen verbieden.
 35. Naar Nederlands recht zijn er twee soorten portretten: de portretten in opdracht, en de portretten niet in opdracht. Een portret in opdracht mag alleen worden gepubliceerd met toestemming van alle geportretteerden. Een portret dat niet in opdracht is gemaakt, mag zonder toestemming worden gepubliceerd. Wel moet de publicist rekening houden met de belangen van de gefotografeerde persoon. Als deze een redelijk belang heeft tegen publicatie, dan mag de foto niet gepubliceerd worden.
terug
 
 
 
 

RockSolid
datum en tijdstip 02-06-2023 om 19:32h
meer details

Ontspanningsmiddag
datum en tijdstip 03-06-2023 om 14:30h
meer details

Trinitatis
datum en tijdstip 04-06-2023 om 09:30h
Gezamenlijke dienst in de Eben-Haëzerkerk
meer details

2e Kans winkel
datum en tijdstip 05-06-2023 om 09:00h
meer details

Breien voor Roemenië.
datum en tijdstip 05-06-2023 om 10:00h
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 06-06-2023 om 14:30h
meer details

 
Ds. P. van Wijk

 
Marco 't Hart

 
Ineke Pieters

 
Gerard Verweij

 
Joost de Nooijer

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.